Berlin ZD gestempelt

MiNr Wert MiNr Wert MiNr Wert
Berliner Bauten 1949 H-Blatt 1 5x20 H-Blatt 2 5x10
H-Blatt 3 5x4 H-Blatt 4 1    
W 1 R1d-1 W 2 R1d-1-R1d W 3 1-R1d
W 4 1-R1d-1 W 5 R1c-4 W 6 R1c-4-R1c
W 7 4-R1c W 8 4-R1c-4 W 9 R1b-10
W 10 R1b-10-R1b W 11 10-R1b W 12 10-R1b-10
W 13 R1a-20 W 14 R1a-20-R1a W 15 20-R1a
W 16 20-R1a-20 S 1 R1d-1 S 2 R1c-4
S 3 R1b-10 S 4 R1a-20 SZ 1a 10-Z-1
SZ 1b 10-Z-1 SZ 2a 10-Z-R1d-1 SZ 2b 10-Z-R1d-1
SZ 3a 20-Z-4 SZ 3b 20-Z-4 SZ 4a 20-Z-R1c-4
SZ 4b 20-Z-R1c-4 SK 1 1-1 SK 2 4-4
SKZ 1 10-Z-R1a-20 SKZ 2 20-Z-R1b-10    
Berliner Bauten 1952 H-Blatt 5 5x20 H-Blatt 6 5x10
H-Blatt 7 5x4 H-Blatt 8 5x4 H-Blatt 9 5x1
H-Blatt 10 5x1        
W 17 20-R2 W 18 R2-20-R2 W 19 R2-20
W 20 20-R2-20 W 21 10-R3 W 22 R3-10-R3
W 23 R3-10 W 24 10-R3-10 W 25 4-R4
W 26 R4-4-R4 W 27 R4-4 W 28 4-R4-4
W 29 4-R5 W 30 R5-4-R5 W 31 R5-4
W 32 4-R5-4 W 33 1-R6 W 34 R6-1-R6
W 35 R6-1 W 36 1-R6-1 W 37 1-R7
W 38 R7-1-R7 W 39 R7-1 W 40 1-R7-1
S 5 R2-20 S 6 R3-10 S 7 R4-4
S 8 R5-4 S 9 R6-1 S 10 R7-1
SZ 5 20-Z-R5-4 SZ 6 10-Z-R6-1 SKZ 3 20-Z-R3-10
SKZ 4 10-Z-R2-20        
Albrecht Dürer H-Blatt 11 10x10    
K 3"T" 10-10 KZ 1 10-Z-10    
Zwinger Dresden H-Blatt 12 10x10    
K 4"T" 10-10 KZ 2"T" 10-Z-10    
Brandenburger Tor H-Blatt 13 4x30+2x20+4x10 H-Blatt 14 2x30+4x10
H-Blatt 15 2x20+2x30        
W 41"T" 20-10 W 42"T" 30+20 W 43"T" 30-20-10
K 5"T" 10-10 KZ 3a 30-Z-30    
W 44"T" 30-10 KZ 3b 30-Z-30    
W 45"T" 20-30 K 6"T" 30-30 KZ 4"T" 20-Z-20
Unfallverhütung 1972 H-Blatt 16 2x(10+20+30+40)    
W 46 10-20 W 47 10-20-30 W 48 20-30
W 49 20-30-40 W 50 30-40 K 7"T" 40-40
KZ 5 10-Z-10        
Unfallverhütung 1974 (3-seitig gez) H-Blatt 17"T" 2x(40+10+30+20)    
W 51 40-10 (C) W 52"T" 40-10 (D) W 53 40-10-30 (C)
W 54"T" 40-10-30 (D) W 55 10-30 (C) W 56 10-30 (D)
W 57"T" 10-30-20 (C) W 58 10-30-20 (D) W 59 30-20 (C)
W 60 30-20 (D)        
Burgen und Schlösser 1977 H-Blatt 18 2x(50+30+10+10)    
W 61"T" 50-30 (C) W 62 50-30 (D) W 63 50-30-10 (C)
W 64 50-30-10 (D) W 65 30-10 (C) W 66 30-10 (D)

Burgen und Schlösser April 1980

H-Blatt 19 2x(10+30+10+50)    
W 67"T" 10-30 (C) W 68"T" 10-30 (D) W 69"T" 10-30-10 (C)
W 70"T" 10-30-10 (D) W 71"T" 30-10-50 (C) W 72"T" 30-10-50 (D)
W 73"T" 10-50 (C) W 74"T" 10-50 (D)    
Burgen und Schlösser Okt. 1980 H-Blatt 20 2x(30+10+50+60)    
W 75"T" 10-50-60 (C) W 76"T" 10-50-60 (D) W 77"T" 50-60 (C)
W 78"T" 50-60 (D)        
Burgen und Schlösser 1982 H-Blatt 21 2x(10+10+50+80)    
W 79"T" 10-50-80 (C) W 80"T" 10-50-80 (D) W 81"T" 50-80 (C)
W 82"T" 50-80 (D)        
Sehenswürdigkeiten 1 H-Blatt 22 2x(10+10+50+80)    
W 83 10-50 (C) W 84 10-50 (D) W 85 10-50-80 (C)
W 86 10-50-80 W 87 50-80 (C) W 88 50-80 (D)
Sehenswürdigkeiten II H-Blatt 23 2x(10+60+80+100)    
W 89 10-60 (C) W 90 10-60 (D) W 91 10-60-80 (C)
W 92 10-60-80 (D) W 93 60-80 (C) W 94 60-80 (D)
W 95 60-80-100 (C) W 96 60-80-100 (D) W 97 80-100 (C)
W 98 80-100 (D)